موضوعات اخیر

دسته: جوهر، فطرت

  • جوهر، فطرت

    گمان نمی‌بریم استفاده از کلماتی چون فطرت نامناسب یا جوهر منحرف در توصیف اشخاصی که دست کم به گمان ما رفتارهایی نامناسب دارند همچون آقای خامنه‌ای مناسب باشد، به گمان فطرت فرد یا جوهرهٔ آن دچار تغییر نمی‌شود بلکه تعالیم، شرایط رشد، وقایع و جوامع بر آن تاثیر می‌گذارند و دسترسی فرد[…]