موضوعات اخیر

دسته: آندُورا

  • آندورا

    مایلیم آقای خوان انریک بیبس سیسیلیا شاهزادۀ آندورا و همسر ایشان مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، داریی ایشان مسدود گردد و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود، به نظر همسر پادشاه آندورا با همسر آقای پوتین به هماهنگی در خصوص استقرار در آن منطقه رسیده‌اند، گویا از ارتش مسکو نیز دست[…]