موضوعات اخیر

دسته: بلژیک

  • بلژیک

    پیشتر به ظنّ ما رسیده است که پشتیبان مستقیم آقای اردوغان پادشاه بلژیک هستند. باغستان شهریار، ۱۲:۴۶ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.