موضوعات اخیر

دسته: اروپای شرقی

  • اوکراین

    به گمان ضمیمه ی اوکراین موضوعی مناسب به نظر می رسد، مایلیم بررسی شود، این فرآیند دست کم ارتباطات بدون نا مناسبت و ساختار قضایی مستقل را ایجاب دارد، ۱۹:۲۲ یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۱ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

    خبر فوت پانصد و[…]

  • هون، مجاریا، مجارستان

    به شرط احتجام مایلیم نام مجارستان از مجارستان و نام انگلیسی حاضر به هون، هان یا هر آن چه با نظر آن اجتماع تغییر یابد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، تیتر نوشته از “هونی، هانی، مجاریا، مجارستان” به “هون، هان، مجاریا،[…]