موضوعات اخیر

دسته: Asking ideological tendency in the structure of government

  • پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت

    پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت، پیشتر به گمان چنین رسیده است که در فرم مربوط به اداره یا اداراتی دین و مذهب سوال شده است، مایلیم اگر چنین موردی باقی است حذف شود و اگر در مسیر حذف آن شخص مشکل سازی بود تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع[…]