موضوعات اخیر

دسته: مجمع نمایندگان

  • مجمع نمایندگان

    به گمان مناسب است نمایندگان اصناف وضعییت مجمع نمایندگان را به تشکیل برسانر(برسانند) و پایگاه های مرتبط به شورای نگهبان، مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام زیر ساخت ایشان و مجالس و شوراها گردر(گردند)، به گمان مناسب است در نظر داشتا(داشتن) نمایندگان مدارس و دانشگاه ها، وکلا، ساختار قضایی، بازار، نیروهای مسللح[…]