موضوعات اخیر

دسته: Goverment budget and banking system

  • بودجۀ دولت و نظام بانکی در مشاری

    در حین انتشار دستۀ “Goverment budget and banking system” در زیرمجموعۀ دستۀ حکومت افزوده شده بود امّا در این بررسی دسته موجود نبود، شمول دستۀ دسته بندی نشده نیز حذف شده بود که در بررسی از نو شامل گشته بود، به هر ترتیب اصلاح گشت و بلا نسبت حشرات به گمان گردن[…]