موضوعات اخیر

دسته: پادشاهی

 • ملک اصلی سلطنتی

  مایلیم ملک اصلی سلطنتی در سطح جهان جز ایشان که بر ارادهٔ ساختار احتجامی هستند در مالکیّت جامعه باشد. باغستان شهریار، ۲۱:۳۱ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰. شرط احتجام افزوده شد، ۲۲:۰۸ همین حوالی.

 • تونگا

  مایلیم هر شش جزا در خصوص پادشاه تونگا اجرا شود. ۰۰:۴۲ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

 • لوکزامبورگ

  مایلیم هر شش جزا در خصوص دوک لوکزامبورگ اجرا گردد. ۰۰:۲۸ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

 • لسوتو

  مایلیم هر شش جزا در خصوص پادشاه لسوتو اجرا شود. ۰۰:۰۴ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

 • زمین گیر

  به نظر آنچه روز گذشته در خصوص آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح مطرح گشت با مضمون نداشتن پا در گسترهٔ نفرات وسیع‌تر از یک تن است و احتمالاً آقای باقری در طراز اهمّیّت افراد از منظر تاثیر گذاری اجتماعی نمونه‌ای کم رنگ‌تر است. شمول دسته‌ها بر اساس گمان ماست، هفت[…]

 • هلند

  اگر مایل باشید شاید بتوان مطرح داشت نظر شما در خصوص ساختار حکومتی هلند چیست، به گمان ما وضعیّت‌های سیاسی موروثی مثال‌هایی از فاشیسم هستند، پیشتر به این موضوع اشاره شده است، اگر این گمان نزدیک به واقع باشد آیا ممکن است افرادی در راس ساختاری پادشاهی از نوع موروثی بر فاشیستی[…]