موضوعات اخیر

دسته: سلطنت

 • اشراف زادگی و سلطنت، شرافت و حکومت موروثی

  به گمان ما ادّعای شرافت و حکومتی موروثی در یک اقلیم نمی‌گنجند، ممکن است فاقد شرافت نبودن و در چنان ترکیبی گنجیدن امّا اینکه داعیهٔ شرافت و اشراف زادگی داشتن و بر کرسی آنچه به گمان ما فاشیسم است همچون حکومت‌های موروثی نشستن گمان نمی‌بریم از شرافت باشد. باغستان شهریار، ۲۳:۱۸ چهارشنبه[…]

 • نهاد سلطنتی

  مایلیم نهادهای سلطنتی بر حذف سلطنت از قانون اساسی دولت‌ها نظارت داشته باشند. ۰۱:۴۰ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

 • زمین گیر

  به نظر آنچه روز گذشته در خصوص آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح مطرح گشت با مضمون نداشتن پا در گسترهٔ نفرات وسیع‌تر از یک تن است و احتمالاً آقای باقری در طراز اهمّیّت افراد از منظر تاثیر گذاری اجتماعی نمونه‌ای کم رنگ‌تر است. شمول دسته‌ها بر اساس گمان ماست، هفت[…]

 • حکومت موروثی و سلطنت

  پیشتر در خصوص گمان ما نسبت به فاشیستی بودن ساختارهای سطلتنی موروثی سخن به میان آمده است، بخشیدن جنبهٔ سیاسی به فرد فارغ از توانایی و کیفیّت هنجار، باری، اگر این فرض نزدیک به واقع باشد و کاری صورت پذیرفته باشد در خصوص جلوگیری از حذف سلطنت از ساختار حکومتی ژاپن و[…]