موضوعات اخیر

دسته: Privatization government

  • خصوصی سازی در مسکو

    اگر از جانب خانوم ها یا آقایان الیگارش در فارا(روسیه) به گمان مشکل می رسد به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) خانوم ها یا آقایان الیگارش ایجاد شده پیش از آقای پوتین را بر طرف می سازد و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای موسوی(نخست وزیر[…]