موضوعات اخیر

دسته: Quality of website design in government institutions

  • کیفییت طرراحی سایت اینترنتی در نهاد حکومتی

    مایلیم در سایت حکومت و سایت مرتبط به ما در وضعییتی که مشخخصاتی چون نام شحص دریافت می گردد انتخاب پیش وار احترام همچون خانوم یا آقا به ترتیبی مناسب در دسترس باشد، ۲۱:۱۸ دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۳ ۲۰۲۲ مسکن آقای والد، باغستان شهریار. تیتر نوشته از “کیفیّت طرّاحی سایت[…]