موضوعات اخیر

دسته: پهلوی

 • خانوم فرح پهلوی

  خانوم فرح پهلوی، به گمان کشیدن ناخون طرح خانوم فرح پهلوی بوده است، گویا گمان می برده اند ریشه ی مخالفان از آن دیار به آن ترتیب کشیده می شود و ایشان با آن درد و ترسی که تحمیل داشته اند ریشه می دوانند، به گمان خانوم فرح پهلوی آقای محممد رضا[…]

 • آقای محمّد رضا شاه پهلوی

  با گمان به مساعدت حضور ذهن شنیده بودیم در مستندی تلویزیونی که شخصی سو قصد داشته‌اند به جان آقای محمّد رضا شاه پهلوی که ناکام مانده و آن شخص دستگیر شده‌اند و زمانی بعد مورد بخشش آقای شاه قرار گرفته‌اند، به گمان ما نمایش سو قصد طرح خانوم فرح پهلوی بوده است[…]

 • نان بربری

  آیا مناسب نخواهد بود بازنگری در نام این نان که به بربری شهرت یافته است، به نظر بوی رضاشاهی دارد این نام گذاری، چنین گمان برده‌ایم. بر همین گمان شمول دسته‌ای چون فاشیسم افزوده شد، هجده و چهل دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.

 • کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق

  آیا عدم حمایت ایالات متّحدهٔ آمریکا از کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق باعث شکست پروژهٔ کودتا می‌شد، تا آنجا که به گمان ما رسیده است گویا آقای کاشانی هم از دربار هم از سفارت‌های بریتانیا و ایالات متّحدهٔ آمریکا در خصوص اجرای کودتا وجه دریافتی داشته‌اند، در کفه‌های طرازو برنده و[…]