موضوعات اخیر

دسته: آقای محمّد رضا شاه پهلوی

  • آقای محمّد رضا شاه پهلوی

    با گمان به مساعدت حضور ذهن شنیده بودیم در مستندی تلویزیونی که شخصی سو قصد داشته‌اند به جان آقای محمّد رضا شاه پهلوی که ناکام مانده و آن شخص دستگیر شده‌اند و زمانی بعد مورد بخشش آقای شاه قرار گرفته‌اند، به گمان ما نمایش سو قصد طرح خانوم فرح پهلوی بوده است[…]