موضوعات اخیر

دسته: Internet free of charge

  • اینترنت رایگان

    مایلیم در سطح کشور، آفریقا و در قاره ی آمریکا جز کانادا و ایالات متتحده ی آمریکا در تمامی کشورها اینترنت رایگان در اختیار هر شخص قرار گیرد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، منظور چنین نیست که در باقی[…]