موضوعات اخیر

دسته: صنعت الکترونیک

  • دستشویی عمومی

    گمان می‌بریم مناسب باشد درب‌های دستشویی‌های عمومی پر یا خالی بودن آن را به بیرون اطّلاع دهند، و به نظر این موضوع جدیدی نیست. ۱۶:۵۰ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.

  • دوربین وسیلهٔ الکترونیکی

    شاید مناسب باشد درپوشی برای دوربین وسایل الکترونیکی همچون موبایل و تبلت تعبیه یا ایجاد شود، گمان نمی‌بریم راهکارهای نرم افزاری در این خصوص راهگشای مسیر حفظ حریم اشخاص گردد با این حال احتمالاً بتوان به کنسرسیومی با قدرت اجرایی اندیشید، چنین گمان برده‌ایم. شانزده و پانزده دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار[…]