موضوعات اخیر

دسته: صنعت تفریح

 • تقللب در قمارخانه

  تارا، به گمان آقای اردوغان در برخی از قمار خانه های تارا(ترکیه) ابزارهایی خارج از خبر اشخاص مشتری نصب داشته اند جهت تقللب و به این ترتیب تقریبا تمام دارایی آقای Serdar ortac را تصاحب داشته اند، به گمان بر آن بستر تقللب به اشخاص خارجی نیز سرویس ارائه می گردد، به[…]

 • ایرانشهر

  مایلیم در نزدیک ایرانشهر در بلوچستان و نهبندان در شمال بلوچستان مجتمع تفریحی با شهربازی، کازینو، مرکز تکنسین جنسی، مِیخانه، سالن‌های تئاتر، موسیقی، سینما و ورزش همینطور هتل مناسبی ایجاد گردد، در خصوص نام ایرانشهر گمان می‌بریم ساکنین شهر نام‌های مناسبی به گمان داشته باشند، به گمان تغییر نام ایرانشهر مناسب است.[…]

 • مراکز تفریحی

  مایلیم دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر فعّالیّت روسپی خانه، میخانه و قمارخانه در سطح کشور مسدود گردد، باغستان شهریار، 11:58 دوشنبه 29 فروردین 1401.

  مایلیم دولت بر بازگشایی روسپی‌خانه، میخانه و قمارخانه نظارت داشته باشد، باغستان شهریار، ۱۷:۰۶ جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰.

  به نظر شما چه عامل یا عواملی در مسیر فعّالیّت مستقل افراد تفریح کار، تکنسین‌های جنسی، روسپی و فاحشه مشکل ساز است. آیا این اسامی جنسیّت خاصی را در ذهن متبادر می‌سازند و اگر چنین است دلیل آن چیست، آیا یک فرد غیر مونّث نمی‌تواند با رضایت در اختیار مشتری خود باشد[…]