موضوعات اخیر

دسته: صنعت آموزش

 • دانشگاه

  مایل نیستیم دانشگاه تحت هیچ شرایطی بسته شود، چه بزرگترین طوفانها یا زلزله ها چه گسترده ترین بیماری ها حتتی اگر دانشگاه متروک گردد مایل نیستیم بسته شود و اگر بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 22:46 سه شنبه 29 شهریور 1401[…]

 • بورسیه ی نا مناسب

  در صورتی که شخصی شاغل در حکومت از بورسیه ی نا مناسب بهره گرفته هستند مایلیم از کار بر کنار شوند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 21:49 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  مایلیم معیارهای مشهور موجود در جهان در آموزش پایه گنجانده شوند همچون پوند و کیلو گرم در وزن و مایل و کیلو متر در مسافت، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند شخصی[…]

 • محتوای آموزشی با الفبای لاتین

  مایلیم محتوای آموزشی از سنن پنج سال همراه الفبای لاتین نیز طرراحی گردد، به گمان انتخاب زبان بهره گرفته از الفبای لاتین به شرط عدم زاویه با فضای منطق به ترتیبی که رشته ی کلام میان فرزند و والدین و بوم گسسته نگردد مناسب است و اگر در مسیر تدارک محتوای آموزشی[…]

 • مدرسۀ متمرکز

  مدرسۀ متمرکز با اساتید و معلّمان رشته‌های گوناگون که استعداد فرد را به کشف برسانند در کمترین سنین و خوابگاه که در صورت ضرورت استفاده شود و وسایل رفت و آمد همچون قطار تندرو که در صورت نرسیدن قطار در این فاصله با مینی بوس یا ون تردّد صورت گیرد و شعاع[…]

 • آموزش پایه

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر موارد پیشتر مطرح شده به جز درصد تخصیص یابی به ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم که به گمان مناسب است گریزی به جنبه‌های خیانتکارانه و فاقد شرافت آن بر پایۀ ثمرات موجود در شاید بیش از سی[…]

 • تاثیر پذیرفتن و تاثیر گذاردن

  آیا مناسب است چنین اندیشیدن که ما از جامعه تاثیر نمی‌پذیریم یا بر آن تاثیر گذار نیستیم، پیشتر در مورد گمانمان به تاثیر گذاری افرادی که حتی هویّت شهروندی در موردشان لحاظ نشده است اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم همچون موضوعاتی که از مناطقی چون بلوچستان به گمانمان رسیده است، گمان می‌بریم در[…]

 • استاد دانشگاه

  مایلیم حقوقی اساتید علوم پایه و دانشگاه در طراز هم باشند، کف حقوق هر دو مایلیم با کف حقوق مشابه در ایالات متّحده محاسبه گردد، شش جزای ناقضان، شش جزای ناقضان در خصوص سر نخی از سلسلهٔ آقای ابراهیم. ۱۰:۲۳ سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰.

 • معلّم

  آنجا که پای گرفتن گریبان دیگران است علَم و شعارشان برپاست، آنجا که سخن چالش درون و نبرد با خویش است حقیرند و به همان حقوقشان قانع، گویا ایشان به همین رضایت دارند تنها جای برچسب معلّم با مستمرّی بگیر بهزیستی توفیر خواهد داشت. چنین گمان و ارادهٔ ماست. ۱۰:۱۸ پنج‌شنبه ۵[…]

 • حذف و تلفیق دانشگاه

  مایلیم حذف دانشگاه آزاد و پیام‌نور و تلفیق در دانشگاه‌های دولتی اجرا شود. بریدن زبان مشکل سازان همینطور. سیزده و پنجاه و یک دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

 • شرح روز

  به گمان دو چهار ستون فکری و اجرایی، دو چهار فرد هستند که هنجار ایشان را در سطوح بالا نامناسب یافته‌ایم، در روزهای اخیر نخست همسر آقایان سلامی، عزیز جعفری، محسن رضائی و اشتری و گروه دوّم همسر آقایان خاتمی، میر حسین موسوی، سر لشگر موسوی و ناطق نوری. باغستان شهریار،[…]

 • تامین لپ تاپ دوران تحصیل

  بیست و دو پنجاه و شش دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تامین لپ تاپ افراد در دوران تحصیل به پیشنهاد تغییر داده شده است.

 • کنکور

  یازده و سی و هفت دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مربوطه به کنکور به پیشنهاد تغییر داده شده است، در این خصوص ما پیشتر حذف کنکور را در نظر آورده‌ایم که البتّه در صورت تغییر نظام آموزشی پایه و کشف استعداد افراد از کودکی به خودی[…]