موضوعات اخیر

دسته: Private weapon production factory in Flota (Iran)

  • کارخانه ی تولید سلاح در فلتا(ایران)

    پیشتر در خصوص برپایی کارخانه های تولید سلاح در چند منطقه از فلتا سخن به میان آمده است و عدم تمایل منظر در خصوص پذیرش آقای قالیباف در شراکت در این موضوع، در آن مقطع شرحی در این خصوص مطرح نشد، آنچه به گمان رسید احتمال خطر برای آقای قالیباف از جانب[…]