موضوعات اخیر

دسته: The law on the Republic

  • قانون بر اساس احتجام

    مایلیم قانون اساسی، قانون قضایی، قانون اجرایی و تمام قوانین کشور به احتجام مناسب آیند همینطور فرآیندی سهل الوصول جهت رجوع به این موضوع در فواصلی که اکثرییت اجتماع یا شخص احتجام ایشان مناسب می انگارند صورت گیرد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته[…]