موضوعات اخیر

دسته: دندانپزشکی

  • پاکیزگی دهان

    دهان شما پاکیزه نباشد زبانتان پاکیزه نیست زبانتان پاکیزه نباشد خرد و عقل شما پاکیزه نیست خرد و عقلتان پاکیزه نباشد تعریف و زندگی و سرنوشت شما پاکیزه نیست، آنکه به غذا بیش از مسواک اهمّیّت می‌دهد همان که زیرساخت را به قیمت عبور گذرا(سمبَل و ماست مالی) لگد می‌کند، همان که[…]

  • مسواک

    پیشتر از گمانمان به مناسب بودن شستن نوک زبان هنگام مسواک زدن سخن به میان آمده است، به نظر شستن کام(سقف دهان) با مسواک نیز فرح بخش احوال است. چنین گمان برده‌ایم، یازده و بیست و شش دقیقهٔ شنبه بیست آذر هزار و چهارصد شمسی.