موضوعات اخیر

دسته: دارو

  • دارو

    پیشتر در مورد تمایل منظر به عرضه ی رایگان داروهای تولید منظر سخن به میان آمده است، به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم ماندانا مانی مسیر اجرای موضوع مذکور را دست کم در فلتا(ایران) هموار می سازد، 11:51 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

    “وبا” به تیتر نوشته افزوده شد، مایلیم واکسن کامل(یکباره در عمر) بیماری وبا به دسترس برسد، 00:20 شنبه 4 تیر 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). “تهیّهٔ داروی” در تیتر نوشته به “تهییه ی داروی” ویراست شد، 00:22 همین حوالی.

    مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی[…]

  • مصرف دارو

    جامعه‌ای که مایل است پزشک داروهای سریع اثر کننده را به تاثیر اصولی و با کیفیّت ترجیح دهد به نظر شما در بند کیفیّت است، ما روئت داشته‌ایم که نالهٔ کیفیّتِ کم را زار زده‌اند گویی خویش به دنبال کیفیّت بوده باشند، ایشان به نظر ما در درون غارتگر و افسار بریده‌اند[…]