موضوعات اخیر

دسته: معدن

  • منابع مناطق

    مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض مالکیّت بومیان مناطق بر منابع خویش اجرا گردد، گمان می‌بریم حدّاقلی زمان سکونت و شاید مالکیّت ملک جهت برخورداری به صورت شهروند بومی مناسب باشد، آیا اگر ما بیست سال در شهری رفتیم و مستاجر بودیم و به آب[…]