موضوعات اخیر

دسته: آویزان

  • خدا، ایزد، ال له(الله)، آفریدگار

    هر شحص که به خدا نزدیک تر در نظر می آیند به گمان از نظر اجتماعی مشکوک و با احتمال زیان هستند و مناسب است احتمال نیاز به تحت مدیرییت بودن ایشان بررسی شود، به نظر مناسب است در خصوص احراز نزدیکی تناسبی ایجاد شود که آیا اددعای فعل شحص(شخص) است و[…]

  • پرورش دزد و گدا

    اگر خلّاقیّت تولید کار و سربلندی ندارید دست کم باعث پرورش درازدستی نشوید، شاید بتوانید این گمان را از ما بپذیرید. مراکزی ممکن است تولید کار را عهده دار باشند در آن راستا، پیشتر از مضمون پرورش گدا سخن به میان آمده است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. چهارده و چهل و[…]

  • ما را چه می‌بینند

    ما موجوداتی در قفسیم، این قفس احتمالاً به تمامی از بیرون تنیده نشده و تمامی ستون‌های آن بر جبر استوار نیستند، به گمان ما اشخاصی که خارج از این جزیره، فلتا(ایران) شاهد این مردمان هستند در سه دسته تقسیم می‌شوند، برخی انسان‌های اصیل و حسابی می‌گویند چنین سرنوشت و انتخابشان است، با[…]