موضوعات اخیر

دسته: آزار

  • تعریف زندان و زندانی

    مایلیم هر شخصی که می توان آزادی او را خرید از زندان آزاد شود و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود و در صورت موجود بودن شخص ناقض در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان،[…]