موضوعات اخیر

دسته: حقوق زنان

  • مادر، بهشت و غریزه

    بیست و دو بیست دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، مادرانی بوده‌اند احتمالاً در اوایل انقلاب هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی که فرزندان خویش را تقدیم این موجودات نموده‌اند، گمان ما چنین است که در دوران حاضر در انتهای موضوعات جز به منافع مالی نرسیدیم در خیانت‌ها[…]

  • حقوق زنان

    بیست و یک و بیست و دو دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، آنچه در خصوص حقوق زنان، حقّ طلاق، موضوعات مرتبط با تمکین و موضوعات وابسته به شکل قرار مطرح شده است به پیشنهاد تغییر یافته است اگر چنین بوده است و در آن قالب مطرح شده[…]