موضوعات اخیر

دسته: Larceny

  • دستبرد

    افکار شبیه چنین چرخیدند، همراه با یاد آوری آقای سروش صحت و برنامه ی ایشان و آقایی که میهمان برنامه ی ایشان بودند بخش خاطره ای به گمان رسید که شحصی در اثر مدیریت مححبت به دیگران به بهبود از سردرد های خویش نزدیک شده هستند گویی به نزدیکان خویش محببت بسیار[…]