موضوعات اخیر

دسته: گوآنتانو

  • گوآنتانو

    مایلیم زیر ساخت مناسب انتقال به گوآنتانو برای هر شخص مشکل ساز در مسیر سه موضوع مطرح شده که شامل مشکل سازان در مسیر بر طرف سازی موضوع سلسله ی آقای آدم، انتقال دارایی ما و اجرای جزاهای مطرح شده می گردد در نظر گرفته شود و اگر در این مسیر بودند[…]