موضوعات اخیر

دسته: قرآن

  • قرآن

    به گمان آیات اِفک کار خانوم عایشه است و چند شخص دامی چیده اند برای خانوم عایشه و با ایشان نزدیکی داشته اند یا به مناسب شناساندن ایشان به آقای محممد یا به تخریب ایشان امما به نظر نزد آقای محممد جایگاه ایشان تزلزل نگرفته است، با فرض مناسبت گمان مطرح شده[…]