موضوعات اخیر

دسته: church orthodox

  • کلیسای ارتودکس

    • آقای Patriarch Neophyte کشیش اعظم کلیسای ارتودکس بلغاریا(گویا گمان برده باشند بلغارستان نیز یک مشاری(استان) مشتق از تهران است)، 22:37 همین حوالی.
    • نگارش دقایقی قبل به تازه نخست ویراست شد، 22:30 همین حوالی.
    • آقای تئودوسیوس ملقّب به عطا الله اسقف اعظم کلیسای فلسطین، 06:43 همین حوالی.

    مایلیم[…]