موضوعات اخیر

دسته: روحانیون

 • لباس روحانیّت

  ما هنوز آنچه مطرح شده است در مورد روحانیون ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم و محافل ایشان را اجرا نساخته‌ایم که بخواهیم با آزادی خاطر در خصوص آزادی پوشش در مورد ایشان سخن برانیم، تردّد ایشان در آن لباس خود به گمان ما نوعی گستاخی و شاید بتوان گفت قصد آشکار جان است.[…]

 • تبلیغ خشونت

  گمان‌هایی برده شده، آیا مایل نیستید به تبلیغات خشونت از جانب مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم خاصه بازماندگان ادّعایی جوشیده از آقای محمّد و روحانیون شیعه چون آقای خامنه‌ای بپیوندید، آیا گمان نمی‌برید تکرار پنجاه و هفت شمسی سرگرم کننده باشد همچون آنچه اتّفاق افتاد، آیا وضعیّت جاری قابل تحمّل است، اگر فرض[…]

 • طول عمر روحانیون

  اگر این فرض‌ها نزدیک به واقع باشد که متوسّط طول عمر روحانیون از عامهٔ مردم بیشتر است و ایشان دورند از هیاهو و نزاع منشی اجتماع آیا می‌توان مطرح داشت که طول عمر ایشان امری اتّفاقی است، آیا انتخاب ایشان راه گفتن واقعیّت است، آیا میتوان گمان برد چیزی پنهان نگه داشته[…]

 • خوراک روحانیون

  مایلیم ارتزاق روحانیون(نوع غذا و آشامیدنی، ترکیبات، ماخذ تهیّه) رصد گردد با امکان دسترسی عمومی آنلاین، افرادی که سبب ارتزاق آقای خامنه‌ای و خانوادهٔ ایشان چیزی بیش از آنچه در بهزیستی یا ندامتگاه مقرّر است هستند ممکن است جهت ارسال به گوآنتانو بررسی گردند، دست کم ارادهٔ ما چنین است، یکی از[…]