موضوعات اخیر

دسته: طول عمر روحانیون

  • طول عمر روحانیون

    اگر این فرض‌ها نزدیک به واقع باشد که متوسّط طول عمر روحانیون از عامهٔ مردم بیشتر است و ایشان دورند از هیاهو و نزاع منشی اجتماع آیا می‌توان مطرح داشت که طول عمر ایشان امری اتّفاقی است، آیا انتخاب ایشان راه گفتن واقعیّت است، آیا میتوان گمان برد چیزی پنهان نگه داشته[…]