موضوعات اخیر

دسته: Penal by subject and object method

  • جزا به روش فاعل و مفعول

    نظر دچار تغییر گشت، مایلیم به عنوان موردی از موارد جزایی مطرح شده در نظر گرفته شود، ویراستی در این نوشته در خصوص توضیح انتهایی برای موارد افزودنی مناسب می آمد که مواردی در گمان بودند با حساب گمان پیشین از برخی اشخاص همچون آقای زاکانی که با حساب افزودن این مورد[…]