موضوعات اخیر

دسته: گستاخی

  • آنچه نمی‌خواهیم به جای آنچه می‌خواهیم

    اگر مثال‌های موجود در این گفتار از نخواسته‌های ما باشند گمان می‌بریم مناسب باشد دست کم اندکی در عوض آنچه می‌خواهیم به آنچه نمی‌خواهیم اندیشیدن، همچون جنگ، بی احترامی و گستاخی، موضوعاتی که سبب سلب آرامش می‌شوند و نظایری که محتمل است از نخواسته‌ها به ذهن برسند. باغستان شهریار، ۱۰:۱۳ دوشنبه ۱[…]

  • توازن شرافت و گستاخی

    در برخی مواقع گمان می‌بریم عدم توازن مناسب سزا و فعل از جانب افراد شریف در قدرت سبب فزونی گستاخی گشته است احتمالاً این خود ترفندی از قوم وقیح و گستاخ است از یک سو با ایجاد رعب و وحشت و از سوی دیگر با به رخ کشیدن شرافت و به نوعی[…]