موضوعات اخیر

دسته: Determining the time of destruction of Mr. Adam’s dynasty circle

  • تعیین زمان تخریب محفل سلسله ی آقای آدم

    مایلیم زمان تخریب کعبه، مصللای آقای خمینی در تهران، مسجد آقای شاه عبباس در اصفهان، کلیسای میدان ولی عصر تهران و مراکز و محافل مرتبط به سلسله ی آقای آدم خاصه مددعیان ادیان سلسله ی آقای ابراهیم تعیین شود و در صورت موجود بودن مشکل از جانب شخص یا اشخاصی تحت مدیرییت[…]