موضوعات اخیر

دسته: condition of ehtejam republic

  • نزدیک شدن به احتجام، رای اکثرییت

    عنوان نوشته از “شرط احتجام(رای اکثریّت، جمهور)” به “نزدیک شدن به احتجام، رای اکثرییت” و اسلاگ نوشته از “condition-of-ehtejam-republic” به “approaching-to-ehtejam-republic” ویراست شد، 11:42 دوشنبه 27 تیر 1401 جولای 18 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

    در خصوص آنچه از آن سهم داریم به دارایی ولی شامل[…]