موضوعات اخیر

دسته: پروژۀ لباس منظر

  • پروژه ی لباس منظر

    به گمان آقای برلوسکونی در موضوع لباس منظر نقش داشته اند، پیراهن(ادرار) و سوئی شیرت(تعریق بیضه، کوه پایه ی آلپ)، خانوم ماندانا مانی، پدر خانوم رامانا سیاحی و آقایان محسن رضایی، سعید محممد و جلالی، سوئی شیرت، تعریق عورت و بیضه از دامنه ی دماوند، آقای امپراتور ژاپن(پدر آقای امپراتور حاضر) کوه[…]