موضوعات اخیر

دسته: MR Viewbase status Shahriar Baghestan Two 2

  • احوال شحص منظر در باغستان شهریار، دو 2

    در نوشته ی پیشین این راستا هم سخن از نشُستن صورت در هفته های گذشته و گذر از آن تصمیم در روز گذشته به میان آمده بود و اراده به مکش جان هر شحص عضو سه گروه با تنففس عمومی خویش و هر شحص پشتیبان ایشان، پاراگراف مذکور به گمان با مشارکت[…]