موضوعات اخیر

دسته: Hajj and Endowment Organization

  • سازمان حج و اوقاف

    مایلیم سازمان حج و اوقاف به تورهای تفریحی در ده منطقه و مُلک برتر علمی جهان بپردازد، مایلیم دارایی ناقضان مسدود، مجموع جزا بر ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، نام این سازمان سازمان حج باشد و اوقاف در آن تلفیق گردد. باغستان شهریار. 20:58 شنبه 3 اردیبهشت 1401. “کشور”[…]