موضوعات اخیر

دسته: اعصاب منظر

  • گمان عدم حضور ما از حضور ما

    به گمان مدفوع در دهان آقای خامنه‌ای، همسر ایشان و برادر بزرگتر ایشان محتمل به نظر می‌رسد، باغستان شهریار، ۰۸:۰۶ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰. اگر گمانی نزدیک به واقع است و فرد یا افرادی در مستراح منزل یا منازل آمده و نشسته‌اند خارج از نشستن‌گاه یا حتّی در نشستن‌گاه به حسب دستور[…]

  • شکافتن جمجمه با سنگ فرز

    گمان می‌بریم آن شرایط را ببینیم اندیشیدن شکافتن جمجمهٔ برخی افراد با سنگ فرز.