موضوعات اخیر

دسته: سفر منظر

  • سفر شخص منظر

    مایلیم سفری به تمامی ممالک و کشورهایی که در حکومت آنها نقشی از نظام سلطنتی موجود است داشته باشیم همینطور هر مُلک و کشوری که دست کم نظام مستقلل قضایی بر پایه ی وتوی شخص نامزد از جانب شخص شهروند بر قرار نشده و به ساختار و اجرا نرسیده باشد و در[…]