موضوعات اخیر

دسته: Negative Energy

  • انرژی منفی

    جدا از شرایط مناسب به عنوان مثال در غذا خوردن گاهی شرایط به نظر نا مناسب می رسند و به گمان در میان غذا و انسان موجود صاحب عقل انسان هستند، در آن زمان خشم گرفتن بر غذا به نظر باعث ساطع داشتن انرژی منفی به غذا و بازگشت آن به متابولیسم[…]