موضوعات اخیر

دسته: Party

  • نام حزب با جمهور، دمکراسی و دموکرات

    پیشتر در خصوص اجرای مجموع جزا و تحت مدیرییت امن گرفتن احزابی که در نام خود از واژه هایی چون جمهور و دموکراتیک بهره برده اند سخن به میان آمده است، مایلیم مسیری در این خصوص هموار سازیم و استثنایی قائل شویم در خصوص هر شخص که در مسیر ساختار قضایی احتجام[…]