موضوعات اخیر

دسته: دوره‌گرد

  • دوره گرد جارچی

    مایلیم به شرط احتجام هر نوع صدای بر آمده در اماکن عمومی به صورت بلند گو یا حنجره ی شخص برای تبلیغ یا فروش موضوعی و یا هر نوع دیگر همچون نزاع مشمول مجموع جزا گردد و در خصوص نزاع قفس های مبارزه مایلیم دایر شود که در صورت تمایل به رویارویی[…]