موضوعات اخیر

دسته: طرح عرض ادب

  • طرح عرض ادب

    مایلیم دست کم برای بیست سال آینده طرحی با عنوان عرض ادب در نظر گرفته شود، هر روز مسیر و مکان خاصی تا اشخاص مدّ نظر بپیمایند و عرض ادب خویش را با حضور به اطّلاع برسانند، در سر تا سر دنیا مایلیم مراکزی چنین در نظر گرفته شود. باغستان شهریار، 01:56[…]