موضوعات اخیر

دسته: Remove license plate replacement

  • حذف تعویض پلاک خودرو

    مایلیم موضوع تعویض پلاک خودرو از فرآیند معاملات خودرو حذف گردد و هر خودرو از زمان تولید تا اسقاط با یک پلاک شناسایی گردد، در سطح کشور اگر در این خصوص شخص مشکل ساز هستند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و اگر در[…]