موضوعات اخیر

دسته: منابع

  • منابع محدود

    منابع این جهان محدود است، اگر در جایی کسی ارتزاقی دارد در حال خوردن حقّ ماست و احتمالاً باید دندانهایش را در دهانش ریخت خاصه اگر سر به زیر نباشد، در معنای استعاری سلطهٔ غیر مدنی یا حذف فرد. آیا منابع عالم هستی محدود است، آیا اگر محدود بپنداریم خطّ بطلانی بر[…]