موضوعات اخیر

دسته: Miss Elnaz Shakerdoost

  • خانوم الناز شاکردوست

    به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن پسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) خانوم الناز شاکردوست را تحت مدیرییت امن می گیرد، 23:49 شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. باقی نقل شده از بخشی از نوشته ی “آبادان” که اندکی پیشتر منتشر شده است 23:38 همین حوالی. به گمان تحت[…]