موضوعات اخیر

دسته: Mr Hosein Yazdani

  • آقای حسین یزدانی

    به گمان تبدیل وضعییت دانشگاه آقای امیر کبیر تهران به غیر حضوری “تا اططلاع ثانوی” و پلمپ منزل آقای علی کریمی “تا اططلاع ثانوی” در لواسان کار آقای حسین یزدانی بوده است، آقای کشتی گیر از مازرون، دوپینگ، نمایش تحدید، عدم دسترسی به گوگل برای ایجاد پیوند، این موضوع شاید یکی دو[…]