موضوعات اخیر

دسته: اصلاحات

  • اصلاحات

    ما وقتی در جاده‌ای مثل سبزوار به سمنان در حرکتیم احتمالاً مسیر کلّی و نتیجهٔ طیّ مسیر را می‌دانیم که به سمنان خواهیم رسید امّا وقتی از تهران در جادهٔ شیراز با اسم مشهد در حرکتیم احتمالاً هر لحظه مضمون اصلاحات ممکن است در ذهن متبادر شود چرا که بنیان خطاست، چنین[…]