موضوعات اخیر

دسته: تمدّن

  • تمدّن

    افتخار ورزیدن به حکایتی کهن همچون رفتن به بازی‌های المپیک و طلب حریفان چند هزار سال گذشته است، چنین گمان برده‌ایم، پیشتر به این قبیل مضمون اشاره داشته‌ایم، آیا در بحث گفتگوی تمدّن‌ها نشانه‌ای آگاهانه یا جاهلانه از فاشیسم و تلاش برای رکود اندیشه و خِرَد اجتماعی نمی‌بینید، چنین به گمان ما[…]